16:00 Magnitogorsk -Vladivostok 1 (1.65) ice hockey