14:30 Novosibirsk -Vladivostok 1 (1.95) ice hockey