17:30 SaPKo -LeKi 1 (1.60) & over 5.5 (1.90) ice hockey

20.02.16 MES SaPKo LeKi 6 : 2
03.01.16 MES SaPKo LeKi 5 : 3
27.11.15 MES LeKi SaPKo 4 : 5
(4 : 4)
16.10.15 MES LeKi SaPKo 3 : 4
(3 : 3)